Schedule: เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
076 298 298, 076 609 050

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลดีบุก คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดกฎหมาย และมีแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยระบุข้อมูลหรือทำเครื่องหมายลงแบบฟอร์มเพื่อการติดต่อหรือรับบริการกับโรงพยาบาลดีบุก  ในระหว่างเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ ถือว่าท่านได้ยินยอมและตกลงด้วยกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวม

โรงพยาบาลดีบุก จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ตามที่ท่านให้ไว้สำหรับการรับบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลดีบุก  ได้แก่การให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการสอบถามข้อมูล การนัดหมายแพทย์ ทั้งนี้ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่โรงพยาบาลดีบุกก็ได้ แต่จะมีผลให้โรงพยาบาลดีบุก อาจจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลดีบุก จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อการติดต่อหรือให้บริการท่าน รวมถึงการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร และอาจใช้เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยหรือทางสถิติ ตลอดจนเพื่อการพัฒนามาตรฐานบริการมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โรงพยาบาลดีบุก ได้บันทึกจัดเก็บไว้ อาจมีการเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก กรณีดังต่อไปนี้

  1. การเปิดเผยหรือส่งต่อไปยังบุคคลภายนอก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ท่าน ได้แก่ บริษัทประกันภัยผู้ให้บริการคุ้มครองสิทธิค่าบริการรักษาพยาบาลของท่าน หรือบริษัทผู้สนับสนุนการให้บริการอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการของโรงพยาบาลดีบุก
  2. การจ้างบริษัทหรือบุคคลภายนอกเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล บริการจัดการข้อมูล พัฒนาเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ตลอดจนการร่วมพัฒนาบริการ และ/หรือ ทำการตลาดร่วมกันกับโรงพยาบาลดีบุก โดยบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินงาน และต้องอยู่ภายใต้บังคับสัญญาที่รักษาความลับของข้อมูลและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย
  3. การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมถึงเพื่อการป้องกันการทุจริต การโจรกรรมข้อมูล การโจมตีทางไซเบอร์ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย

การเชื่อมโยงเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของโรงพยาบาลดีบุก  อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หากท่านได้ติดต่อหรือใช้เว็บไซต์อื่นที่ได้เชื่อมโยงดังกล่าว นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ครอบคลุมเว็บไซต์ดังกล่าวนั้น และโรงพยาบาลดีบุก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความรับผิดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้ปฏิบัติหรือดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์การบันทึกจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้น หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลดีบุก ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่มีเทคนิค ขั้นตอน และการบริหารจัดการที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเข้าใช้ ดัดแปลง แก้ไข เปิดเผย หรือกระทำการอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ดีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจมีความสมบูรณ์ไม่เต็ม 100% อาจมีข้อบกพร่องจากการทำงานของระบบเทคนิคที่มิอาจควบคุมได้เป็นครั้งคราว ฉะนั้นโรงพยาบาลดีบุก ไม่รับประกันหรือรับรองประสิทธิภาพของมาตรการที่ใช้รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่าท่านมีสิทธิที่จะขอสำเนา แก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน หรือใช้สิทธิอื่นใดภายใต้ความคุ้มครองทางกฎหมาย เมื่อท่านต้องการใช้สิทธินี้สามารถแสดงความจำนงค์ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง

ช่องทางการติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเพื่อใช้สิทธิความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดส่งเป็นหนังสือพร้อมแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนของท่าน ตามที่อยู่ดังนี้

โรงพยาบาลดีบุก

89/8-9 หมู่ 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000 ประเทศไทย

กรณีท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ติดต่อได้ที่

E-mail : [email protected]

หมายเลขโทรศัพท์ 076 298 298

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลดีบุก อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงาน หรือข้อเสนอแนะจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับทันทีที่มีการประกาศ ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ดังระบุไว้ด้านล่าง ดังนั้นโรงพยาบาลดีบุก จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือเข้าใช้ เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่โรงพยาบาลดีบุก ใช้ให้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำหรือแก้ไข และมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ทุกปัญหาด้านสุขภาพเราช่วยคุณได้...กรุณาอย่าลังเลที่จะปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเรา